Ustalenia, wyznaczenia i wznowienia granic

Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi polegające na ustaleniu granic działek ewidencyjnych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz wznowieniu znaków granicznych – potocznie nazywane wytyczeniem granic działek w terenie.

Typowy schemat pracy geodezyjnej składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo starostwa powiatowego (PODGIK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – wszystkie oficjalne prace geodezyjne podlegają zgłoszeniu w ośrodku, który to wydaje niezbędne materiały (mapy, szkice, protokoły) związane z działką przedmiotową. Czas oczekiwania na zwrotną odpowiedź z ośrodka geodezyjnego jest inny dla każdego powiatu i wynosi średnio od kilku dni do kilku tygodni.
  2. Analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie niezależnych pomiarów geodezyjnych na działce – po otrzymaniu materiałów z ośrodka geodezyjnego wykonujemy własne niezależne pomiary na działce oraz poddajemy analizie wszelkie materiały które udostępnił nam ośrodek geodezyjny. W przypadku wykrycia istotnych rozbieżności klient jest informowany o rozpoznanych problemach oraz może liczyć na nasze fachowe doradztwo.
  3. Zawiadomienie właścicieli oraz władających sąsiednimi działkami o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz spisanie protokołów granicznych na gruncie – zawiadomienia wysyłamy z minimum 28-dniowym wyprzedzeniem po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu z naszym klientem. Spotkanie na gruncie ma charakter oficjalny, podczas którego wytyczamy punkty graniczne działki oraz spisujemy protokoły graniczne ze wszystkimi obecnymi sąsiadami.
  4. Sporządzenie map z aktualizacji operatu Ewidencji Gruntów i Budynków poświadczających wykonanie pracy geodezyjnej oraz przekazanie wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – wyniki naszej pracy geodezyjnej w postaci operatu technicznego wraz ze sporządzonymi szkicami, mapami oraz protokołami granicznymi przekazujemy do PODGIK, która musi zostać poddana kontroli inspektorów geodezyjnych. Kontrola oraz przyjęcie dokumentacji do zasobu jest inne dla każdego powiatu i wynosi od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Po pozytywnym zakończeniu kontroli kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z działkami przedmiotowymi klienta zostanie poświadczona przez starostę oraz przekazana klientowi.

 

Geodezyjny pomiar granic odbywa się w jednym z trzech trybów:

- Ustalenie granic działki ewidencyjnej - w przypadku gdy nie ma w zasobie geodezyjnym dokumentacji jednoznacznie wskazującej gdzie granica powinna przebiegać (szkice, protokoły) a jedynym źródłem o granicy jest mapa ewidencyjna lub gdy dokumenty w zasobie geodezyjnym są ze sobą sprzeczne. W takim przypadku istnieje możliwość korekty przebiegu granic jeżeli istnieją ku temu jednoznacznie przesłanki (np. ślady graniczne w terenie) lub dojdzie do zgodnego oświadczenia właścicieli nieruchomości których granica dotyczy.

- Wyznaczenie punktów granicznych - jeżeli istnieje dokumentacja pozwalająca jednoznacznie określić przebieg granicy (szkice z wymiarami granic, protokoły z podpisami właścicieli). W takim przypadku nie ma możliwości zmiany przebiegu granic, można wykonać trwałą stabilizację punktów granicznych.

- Wznowienie znaków granicznych - jeżeli z dokumentacji geodezyjnej wynika, że w przeszłości punkty graniczne były stabilizowane przez geodetę uprawnionego. Nie ma możliwości zmiany przebiegu granic, można wykonać trwałą stabilizację punktów granicznych.

 

W przypadku gdy w trakcie pomiarów geodezyjnych podczas ustalenia/wyznaczenia/wznowienia granic dojdzie do sporu, a właściciele działek nie dojdą do porozumienia, istnieje możliwość odwołania się do Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości. Spór na gruncie nie wstrzymuje realizacji usługi, natomiast rozgraniczenie należy traktować jako niezależne postępowanie prowadzone na wniosek lub z urzędu, którego rozstrzygnięcie może zakończyć się w sądzie.

Ze względu na specyficzny charakter prac geodezyjnych, każdy temat jest inny oraz wymaga indywidualnego podejścia. Poszczególne etapy prac mogę ulegać wydłużeniu oraz mogą pojawiać się dodatkowe okoliczności wypływające na wielkość nakładów pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.