Podziały nieruchomości

Geodezyjna obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksowe usługi podziałów nieruchomości – nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie oraz doradztwo w zakresie realizacji poszczególnych etapów oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia podziału swojej nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat podziałów nieruchomości:

- Podział nieruchomości realizowany jest na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

- Podział nieruchomości musi być zgodny z zapisami w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

- W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego podziału nieruchomości można dokonać jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy.

- Podział nieruchomości rolnych i leśnych możliwy jest tylko w przypadku gdy powierzchnia każdej nowej działki będzie wynosić co najmniej 0,3000 ha lub gdy nowo utworzona działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub gdy podział dokonywany jest w celu utworzenia drogi wewnętrznej.

- Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.

- Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Podziału nieruchomości może dokonać sąd w drodze orzeczenia.

- Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych oraz gdy nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.